Pozwolenie wodnoprawne – do jakich prac trzeba uzyskać

Do jakich prac trzeba uzyskać pozwolenia wodnoprawne?

Jeżeli chcesz wybudować pomost, stworzyć staw lub inne urządzenie wodne, musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Sprawdź szczegóły.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane?

 • Dostęp do wody przez gospodarstwo domowe, jeżeli zakres wykracza poza standardowe korzystanie z wody,
 • Jeżeli chcesz wykonać odwodnienie gruntów i upraw lub przeprowadzić nawadnianie gruntów i upraw.
 • Długotrwałe obciążanie poziomu zwierciadła wód podziemnych.
 • Wykonanie rekultywacji wód podziemnych i powierzchniowych.
 • Jeżeli chcesz wprowadzić do wód podziemnych substancje hamujące rozwój glonów.
 • Jeśli chcesz zbudować urządzenia wodne.
 • Jeżeli chcesz przeprowadzić zabudowę potoków górskich i ukształtować nowe koryto cieków naturalnych.
 • Przeprowadzenie zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód.
 • Wykonanie mostów i rurociągów na powierzchniach prowadzonych przez wody powierzchniowe płynące i wały przeciwpowodziowe.
 • Wykonanie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych nad śródlądowymi drogami wodnymi i wałami przeciwpowodziowymi.

Urządzenia wodne, na które musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne

 • Budowle lub urządzenia piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne.
 • Sztuczne zbiorniki na wodach płynących.
 • Stawy.
 • Obiekty do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Obiekty energetyki wodnej.
 • Wyloty urządzeń kanalizacyjnych wprowadzające ścieki do wód, ziemi lub urządzeń wodnych.
 • Stałe urządzenia do połowu ryb.
 • Urządzenia do chowu ryb.
 • Mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie.
 • Stałe urządzenia do przewozów międzybrzeżnych.

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pamiętaj, że musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z planowaną inwestycją. Sprawę możesz załatwić w:

 • regionalnym zarządzie gospodarki wodnej,
 • zarządzie zlewni,
 • Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Istotne jest, aby przygotować wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Dzięki temu istnieje duża szansa, że otrzymasz pozwolenie, o które się ubiegasz.

Zwykle decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu pozwolenia otrzymasz w ciągu miesiąca od złożenia wszystkich dokumentów. W szczególnych przypadkach czas może wydłużyć się do 2 miesięcy.